Szczegóły

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko
TECHNIK DENTYSTYCZNY

Wymagania:
• wykształcenie średnie medyczne i posiadanie tytułu zawodowego technika dentystycznego;
• min. 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku technika dentystycznego
• wysoka kultura osobista
• empatia, orientacja na pacjenta
• odpowiedzialność i zaangażowanie
• samodzielność i dobre umiejętności organizacyjne
• gotowość do pracy w systemie zmianowym.
Ogólny zakres obowiązków:
• wykonywanie prac z dziedziny stomatologii, takie jak: wytwarzanie i naprawa protez zębowych,
aparatów ortopedyczno – szczękowych, wkładów służących do uzupełniania braków uzębienia oraz
aparatów ortodontycznych na podstawie dostarczonego odlewu,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych świadczeń protetycznych,
• bieżące rozliczanie się z wykonywanych świadczeń
Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego,
• Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia,
• Możliwość korzystania z funduszu socjalnego,
• Możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia.
Wymagane dokumenty:
• CV,
• List motywacyjny,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
przez SPL DLA PW SPZOZ W WARSZAWIE zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie.
Zgłoszenie aplikacyjne wraz z CV i list motywacyjny z dopiskiem „TECHNIK” prosimy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@spl.pl do dnia 31.01.2023 r.
Dodatkowe informacje:
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
W sprawie pytań, należy kontaktować się z Działem Kadr tel. (22) 526-44-60
Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
—————————————————————————————————————–
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na powyższe stanowiska
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul. Nowowiejska 31.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SPL dla PW SPZOZ w Warszawie jest możliwy pod adresem email iod@spl.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26
czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 1 roku od
daty zakończenia rekrutacji.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9) Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych z klauzulą:
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską dla
Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie 00-911 ul.
Nowowiejska 31 dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem/ złożyłam dokumentację rekrutacyjną.
2. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uznam, iż podane przeze mnie dane
osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w
dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
(Podstawa prawna: Ustawa z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000).”
Powyższa zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi
udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przydzielone do następujących etykiet: stomatologia, technik dentystyczny

O Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej została utworzona przez Ministra Obrony Narodowej.
Od 1 stycznia 1999r. na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologicznej opieki zdrowotnej, leczenia rehabilitacyjnego i fizjoterapii oraz programów profilaktycznych. Gwarantujemy wysoki poziom usług leczniczych i profilaktycznych wykonywanych przez specjalistyczną kadrę lekarzy, wykwalifikowane pielęgniarki oraz techników medycznych z dużym doświadczeniem zawodowym.

Posiadamy zmodernizowane placówki w dogodnych lokalizacjach na terenie Warszawy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt. Wszystko to zapewnia komfort diagnostyki i leczenia, potwierdzony coraz większym zainteresowaniem naszymi świadczeniami ze strony Pacjentów.