Opis

Zaangażowanie oraz skoncentrowanie na swoich obowiązkach, z umiejętnością określania priorytetów, wykonywania wielu zadań jednocześnie i doprowadzania do końca podjętych działań. Poszukiwana praca dająca szerokie możliwości rozwoju.

Edukacja

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2011-2013 magister zdrowia publicznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

2008-2011 licencjat zdrowia publicznego

Doświadczenie

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie

08.2018 - teraz koordynator ds. organizacji

• inicjowanie i opracowywanie propozycji rozwiązań w zakresie szeroko rozumianych systemów zarządzania jakością, w szczególności opartych o normy ISO,
• udział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania jakością, współpraca w tym zakresie z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych,
• udzielanie wsparcia organizacyjnego, informacyjnego oraz marketingowego dla komórki realizującej świadczenia opiekuńcze w warunkach domowych,
• współdziałanie z Koordynatorem świadczeń opiekuńczych w warunkach domowych w zakresie organizacji pracy Zespołu opiekunów,
• współdziałanie z Dyrektorem NZOZ w zakresie wypracowania rozwiązań dotyczących rozwoju świadczeń opiekuńczych w warunkach domowych,
• załatwianie formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami państwa

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie

02.2019 - teraz Inspektor Ochrony Danych

• bieżące monitorowanie wypełniania przez Fundację obowiązków prawnych dotyczących utrzymania na wymaganym prawem poziomie środków technicznych oraz organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych osobowych,
• przeprowadzanie corocznych audytów dotyczących przestrzegania przez Fundację przepisów o ochronie danych osobowych, w tym opracowywanie raportów z przeprowadzonych audytów,
• opracowywanie we współdziałaniu z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych oraz z Dyrektorem NZOZ oraz Zarządem FHO niezbędnych regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych,
• przeprowadzanie instruktaży oraz szkoleń dla pracowników w zakresie danych osobowych

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie

01.2017-08.2018 koordynator ds. jakości i polityki zgodności

• Realizacja działań z zakresu własnej odpowiedzialności społecznej FHO,
• Koordynacja pracy nad raportem CSR,
• Budowanie i promowanie rozwoju marki FHO jako dobrego pracodawcy,
• Inicjowanie i koordynacja działań FHO w obszarze R&D (badania i rozwój),
• Śledzenie trendów i aktywna implementacja w FHO projektów z obszaru innowacji zdrowotnych i banku dobrych praktyk,
• Promowanie eksperckości FHO,
• Koordynacja i wdrażanie polityki jakości FHO,
• Koordynacja zagadnień związanych z ochroną danych osobowych na poziomie FHO,
• Wsparcie działań koordynatora szkoleń (sprzedaż, promocja)

Osiągnięcia:
Stworzenie pierwszego Raportu Społecznego FHO oraz pierwszego raportu hospicjum, otrzymanie Nagrody Internautów w konkursie Raporty Społeczne 2018

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

09.2015-01.2017 statystyk medyczny

• Ewidencjonowanie w systemie informatycznym NFZ realizowanych przez zakład świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich raportowanie i dokonywanie sprawozdawczości, niezbędnych korekt i aktualizacji,
• Prowadzenie statystyki,
• Przygotowywanie i wysyłanie kopii dokumentacji medycznej,
• Przygotowywanie odpowiedzi na pisma w zakresie posiadanych uprawnień,
• Zamawianie oraz wydawanie recept,
• Aktualizacja personelu i sprzętu w systemie SZOI
• Czynny udział w organizacji eventów oraz zbiórek publicznych na rzecz Hospicjum

Samodzielny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota

05.2014-09.2014 Referent Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia

• Przygotowywanie ofert na realizację programów zdrowotnych,
• Rozliczanie usług komercyjnych,
• Redagowanie czasopisma Ochota na Zdrowie,
• Prowadzenie marketingu w social mediach (FB),
• Organizacja akcji promocyjnych,
• Współpraca z firmami zewnętrznymi,
• Analiza badań satysfakcji pacjenta

Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima Sp. z o.o. w Warszawie

05.2013-12.2014 Recepcjonistka medyczna

• Rejestrowanie i wypełnianie danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej,
• Weryfikowanie uprawnień i stanu roszczeń pacjentów w firmach ubezpieczeniowych,
• Monitorowanie współużytkowanej skrzynki odbiorczej konta e-mail i zapewnianie udzielenia odpowiedzi na zapytania,
• Rozliczanie pacjentów,
• Wykonywanie sprawozdań,
• Opieka nad przestrzenią recepcyjną